Privacyverklaring

Azor Bike b.v. gevestigd aan de Marconistraat 7a, 7903 AG Hoogeveen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Azor Bike B.V.
Marconistraat 7a
7903 AG Hoogeveen
0528-234567

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Azor Bike B.V. met uw persoonsgegevens omgaat.

Azor Bike B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of producten, omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • - Naam bedrijf
 • - Contactpersoon
 • - Adresgegevens
 • - Telefoonnummer
 • - E-mailadres(sen)
 • - Registratieformulier op onze website
 • - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld gegevens over uw actitiviteiten op onze website, in correspondentie en telefonisch
 • - Bankrekeningnummer
 • - Eventueel een BTW nummer
 • - Eventueel een KvK nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Azor Bike B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • - Dealervermelding op onze website
 • - Het afhandelen van uw bestelling
 • - Om goederen en diensten aan u te kunnen leveren
 • - Het afhandelen van uw betaling
 • - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren c.q. aftersales & service te kunnen verlenen.
 • - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • - Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • - N.A.W. gegevens
 • - Telefoonnummer van het bedrijf en/of (persoonlijke) mobiele telefoonnummer
 • - Emailadres (zakelijk of priv√©)
 • - Gebruikersnaam en wachtwoord

Geautomatiseerde besluitvorming

Azor Bike B.V. neemt geen besluiten, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Azor Bike B.V. ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Azor Bike B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ons doel is een langdurige relatie te onderhouden met onze klanten. Wij bewaren derhalve uw gegevens totdat u aangeeft dat wij deze moeten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Azor Bike B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Wij verstrekken uw bedrijfsgegevens (NAW gegevens, ordernummer, artikelnummer) aan leveranciers die rechtstreeks uw producten bij u leveren uit naam van Azor Bike B.V. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Azor Bike B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Azor Bike B.V. gebruikt cookies om er voor te zorgen dat de website en webshop goed werken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Azor Bike B.V. gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden.
- Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de website en webshop goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken.
- Analytische cookies (die geen inbreuk maken op uw privacy): cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Azor Bike B.V. gebruikt slechts cookies van derden ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de webshop. Voor zover wettelijke vereist, geeft de website / webshop bezoeker hierbij ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van cookies

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevensinzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Azor Bike B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Heeft u in het verleden producten bij ons gekocht, maar is er bij ons geen emailadres bekend, dan geldt dat u ons actief kunt benaderen om na te gaan of en hoe u in ons systeem staat opgenomen. U kunt ook aangeven dat u niet meer wilt dat Azor Bike B.V. deze gegevens van u bewaard.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@azor.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Azor Bike B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gebruik besloten gedeelte webshop

Als u klant bent of wilt worden van Azor Bike B.V. dan kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de webshop. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u Azor Bike B.V. hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodra er maatregelen genomen kunnen worden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Azor Bike B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Azor Bike B.V. gebruikt beveiligde servers in Nederland om uw persoonsgegevens op te slaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op ofwel telefonisch 0528-234567 ofwel per mail info@azor.nl.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen wanneer wij dit privacy statement aanpassen en per welke datum deze aanpassing(en) van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 25 mei 2018.
Azor Collectie

Kies uit onze grote Collectie met voordelige onderdelenpakketten, frametypes en kleuren.

Bekijk de Collectie
Azor Collectie

Ontwerp je unieke fiets/e-bike met onbegrensde mogelijkheden in onze configurator.

Ontwerp in My Azor